Neue Preise

Neu

Alt

Standardbrief

0,55 Euro

0,56 Euro

Kompaktbrief

1,00 Euro

1,12 Euro

Großbrief

1,44 Euro

1,53 Euro

Maxibrief

2,20 Euro

2,25 Euro

Postkarte

0,45 Euro

0,51 Euro

Nachnahme

2,00 Euro

1,79 Euro

Nachsendung

6 Monate

14,80 Euro

Kostenlos

12 Monate

24,80 Euro

Kostenlos

Lagerung

Bis 1 Monat

7,80 Euro

Kostenlos

Bis 3 Monate

9,80 Euro

Kostenlos

    Quelle: Deutsche Post, September 2002